Anbi informatie

Stichting Open Science Hub is een algemeen nut beogende instelling.

Naam van de instelling Stichting Open Science Hubs Drenthe
RSIN nummer 859013637
KvK nummer 72168943

Contactgegevens

Stichting Open Science Hubs Drenthe p/a Sierduif 40 7827 NJ Emmen

Doelstelling

De Stichting Open Science Hubs Drenthe heeft ten doel het bereikbaar en begrijpelijk maken van wetenschap en technologie voor een groot publiek, met als accent de wetenschap en technologie die directe raakvlakken heeft met astronomie. Een concrete activiteit is het inrichten van Open Science Hub centra, in eerste instantie in de gemeenten Westerveld (Dwingeloo) en Borger-Odoorn (Exloo).

Hoofdlijnen van het beleid 2018-2024

De Stichting Open Science Hubs Drenthe wil met een netwerk van kleinschalige centra een bijdrage leveren aan het profiel van de regio, zowel intern (o.a. zelfbewustzijn schoolgaande jeugd) als extern (o.a. branding richting toerisme en landelijke politiek). Het gaat daarbij om het scheppen van een realistisch beeld, laten zien wat Drenthe daadwerkelijk aan kennis en innovatie nu al in huis heeft. Die concrete inhoud gaan we op een adequate manier inzetten voor het stimuleren van de jeugd, het profileren van de gemeentes en de branding van de regio. De educatieve programma's van Open Science Hub leveren een bijdrage aan stimulering wetenschap en techniek, en in het algemeen aan de digitalisering van de schoolgaande jeugd. De Open Science Hubs geven ook een structurele toevoeging aan de dorpskernen, gericht op toerisme en educatie, met veel steun en enthousiasme van de plaatselijke ondernemersverenigingen.

Elke Open Science Hub is een kleinschalig science centre dat aansluit op de couleur locale, zowel qua context (bv natuurgebieden, historie) als qua inbedding (inzet van plaatselijke ondernemers en vrijwilligersgroepen).

Het beleid van de Stichting Open Science Hubs Drenthe is primair gericht op het initiëren van nieuwe centra, het verbinden en ondersteunen van de partners en het borgen van de kwaliteit. De Stichting verbindt kennispartners als ASTRON, de RUG en de Noordelijke hogescholen met locale partners als gemeenten, vrijwilligersorganisaties en ondernemersverenigingen. De Stichting kan ook optreden als aanvrager van subsidies voor exposities en educatieve programma’s. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan de Stichting verantwoordelijkheid nemen voor de exploitatie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders en maximaal vijf bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De huidige bestuurders zijn Marco de Vos (voorzitter), Daniëla Mikkers (secretaris/penningmeester) en Carina Maas-Olij (bestuurslid).

Activiteiten in 2021/2022

  • doorontwikkelen van de hub in Dwingeloo met financiering uit SNN Leader project
  • het openstellen van de hub in Dwingeloo met inachtneming van de Corona maatregelen
  • het verwerven van een RegioDeal subsidie voor de hub in Exloo en het realiseren van de inhoud
  • het verbreden van het netwerk en versterken van structurele samenwerking met ASTRON

Financiële verantwoording 2021

Balans
Activa 31/12/2021 31/12/2020
Inventaris 250 300
Liquide middelen 905 13.376
Vorderingen subsidies 24.104 0
Overige vorderingen 50 4000
Totaal activa 25.310 17.676
Passiva
Algemene Reserve 150,00 1.361
Fonds OSH Dwingeloo 9.160 16.315
Vooruitontvangen subsidies 0 0
Kortlopende schulden 16.000 0
Totaal passiva 25.310 17.676
Resultaat
Kosten
Beheerskosten Stichting 563,69
Open Science Hub Dwingeloo 6.795,61
Projectkosten 61.465,85
Totaal kosten 68.825,15
Baten
Donaties en giften 353,00
Bestemde fondsen 7.155,01
Projectinkomsten 60.170,67
Totaal baten 67.678,68

Toelichting

Beheerskosten zijn bankkosten, vergaderkosten en kosten voor publiciteit. Deze worden gedekt uit donaties en giften. Exploitatie van de Open Science Hub in Dwingeloo betreft schoonmaak en internetkosten, alsmede kleine investeringen in materiaal. Deze worden gedekt uit een bestemd fonds. Projectkosten betreffen de SNN Leader subsidie waarmee fors geinvesteerd kon worden in de de OSH in Dwingeloo. Een aantal kosten werd niet gedekt uit de subsidie (o.a. het plaatsen van een wandje). Het resultaat van -1.146,47 is onttrokken aan de algemene reserve.