ANBI informatie

De activiteiten van de Stichting Open Science Hubs Drenthe zijn in 2024 overgenomen door ASTRON, onderdeel van NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Voor de ANBI informatie van NWO-I/ASTRON, zie https://www.nwo-i.nl/nwo-institutenorganisatie/over-nwo-i/anbistatus/

Stichting Open Science Hub was tot haar opheffing in 2024 is een algemeen nut beogende instelling.

Naam van de instelling Stichting Open Science Hubs Drenthe
RSIN nummer 859013637
KvK nummer 72168943

Contactgegevens

Stichting Open Science Hubs Drenthe p/a Prins-Willem Alexanderlaan 35 7311 NA Apeldoorn

Doelstelling

De Stichting Open Science Hubs Drenthe heeft ten doel het bereikbaar en begrijpelijk maken van wetenschap en technologie voor een groot publiek, met als accent de wetenschap en technologie die directe raakvlakken heeft met astronomie. Een concrete activiteit is het inrichten van Open Science Hub centra, in eerste instantie in de gemeenten Westerveld (Dwingeloo) en Borger-Odoorn (Exloo).

Hoofdlijnen van het beleid 2018-2024

De Stichting Open Science Hubs Drenthe wil met een netwerk van kleinschalige centra een bijdrage leveren aan het profiel van de regio, zowel intern (o.a. zelfbewustzijn schoolgaande jeugd) als extern (o.a. branding richting toerisme en landelijke politiek). Het gaat daarbij om het scheppen van een realistisch beeld, laten zien wat Drenthe daadwerkelijk aan kennis en innovatie nu al in huis heeft. Die concrete inhoud gaan we op een adequate manier inzetten voor het stimuleren van de jeugd, het profileren van de gemeentes en de branding van de regio. De educatieve programma's van Open Science Hub leveren een bijdrage aan stimulering wetenschap en techniek, en in het algemeen aan de digitalisering van de schoolgaande jeugd. De Open Science Hubs geven ook een structurele toevoeging aan de dorpskernen, gericht op toerisme en educatie, met veel steun en enthousiasme van de plaatselijke ondernemersverenigingen.

Elke Open Science Hub is een kleinschalig science centre dat aansluit op de couleur locale, zowel qua context (bv natuurgebieden, historie) als qua inbedding (inzet van plaatselijke ondernemers en vrijwilligersgroepen).

Het beleid van de Stichting Open Science Hubs Drenthe is primair gericht op het initiëren van nieuwe centra, het verbinden en ondersteunen van de partners en het borgen van de kwaliteit. De Stichting verbindt kennispartners als ASTRON, de RUG en de Noordelijke hogescholen met locale partners als gemeenten, vrijwilligersorganisaties en ondernemersverenigingen. De Stichting kan ook optreden als aanvrager van subsidies voor exposities en educatieve programma’s. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan de Stichting verantwoordelijkheid nemen voor de exploitatie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders en maximaal vijf bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De bestuurders ten tijde van de opheffing van de stichting waren Marco de Vos (voorzitter), Daniëla Mikkers (secretaris/penningmeester) en , Carina Maas-Olij.

Activiteiten in 2023/2024

  • De Open Science Hub in Dwingeloo is verplaatst naar het Huis van Drenthe met een vernieuwde expositie
  • De ontwikkeling van de Open Science Hub in Exloo is afgerond
  • De activiteiten van de Stichting, waaronder het implementeren van een programma van schoolbezoeken en publiekslezingen, zijn overgedragen aan ASTRON

Financiële verantwoording 2022

Balans
Activa 30/06/2024 31/12/2023
Inventaris 0 0
Liquide middelen 0 11.249
Vorderingen subsidies 0 1.539
Overige vorderingen 0 0
Totaal activa 0 12.788
Passiva
Algemene Reserve 0 9.203
Fonds OSH Dwingeloo 0 3.585
Vooruitontvangen subsidies 0 0
Kortlopende schulden 0 0
Totaal passiva 0 12.788
Resultaat
Kosten
Beheerskosten Stichting 361,60
Open Science Hub Dwingeloo 1.241,26
Projectkosten 11.184,29
Totaal kosten 12.787,29
Baten
Donaties en giften 0,00
Activiteiten 3.858,26
Projectinkomsten 0,00
Totaal baten 3.858,26

Toelichting

Beheerskosten zijn bankkosten en vergaderkosten. Deze worden gedekt uit donaties en giften. Exploitatie van de Open Science Hub in Dwingeloo betreft internetkosten, materialen en investeringen in de expositie. Deze worden gedekt uit een bestemd fonds. Ook projectkosten voor de afronding van de verhuizing van de OSH in Dwingeloo zijn gedekt uit dit fonds dat daarmee volledig is uitgeput. De resterende projectkosten betreffen een VR experience voor de OSH in Exloo. Het resultaat van -9.202,03 is onttrokken aan de algemene reserve die hiermee volledig is uitgeput. Daarmee zijn alle middelen van de Stichting besteed aan de doelstelling en zijn er bij opheffing geen baten of lasten meer aanwezig.