Anbi informatie

Stichting Open Science Hub is een algemeen nut beogende instelling.

Naam van de instelling Stichting Open Science Hubs Drenthe
RSIN nummer 859013637
KvK nummer 72168943

Contactgegevens

Stichting Open Science Hubs Drenthe p/a Sierduif 40 7827 NJ Emmen

Doelstelling

De Stichting Open Science Hubs Drenthe heeft ten doel het bereikbaar en begrijpelijk maken van wetenschap en technologie voor een groot publiek, met als accent de wetenschap en technologie die directe raakvlakken heeft met astronomie. Een concrete activiteit is het inrichten van Open Science Hub centra, in eerste instantie in de gemeenten Westerveld (Dwingeloo) en Borger-Odoorn (Exloo).

Hoofdlijnen van het beleid 2018-2024

De Stichting Open Science Hubs Drenthe wil met een netwerk van kleinschalige centra een bijdrage leveren aan het profiel van de regio, zowel intern (o.a. zelfbewustzijn schoolgaande jeugd) als extern (o.a. branding richting toerisme en landelijke politiek). Het gaat daarbij om het scheppen van een realistisch beeld, laten zien wat Drenthe daadwerkelijk aan kennis en innovatie nu al in huis heeft. Die concrete inhoud gaan we op een adequate manier inzetten voor het stimuleren van de jeugd, het profileren van de gemeentes en de branding van de regio. De educatieve programma's van Open Science Hub leveren een bijdrage aan stimulering wetenschap en techniek, en in het algemeen aan de digitalisering van de schoolgaande jeugd. De Open Science Hubs geven ook een structurele toevoeging aan de dorpskernen, gericht op toerisme en educatie, met veel steun en enthousiasme van de plaatselijke ondernemersverenigingen.

Elke Open Science Hub is een kleinschalig science centre dat aansluit op de couleur locale, zowel qua context (bv natuurgebieden, historie) als qua inbedding (inzet van plaatselijke ondernemers en vrijwilligersgroepen).

Het beleid van de Stichting Open Science Hubs Drenthe is primair gericht op het initiëren van nieuwe centra, het verbinden en ondersteunen van de partners en het borgen van de kwaliteit. De Stichting verbindt kennispartners als ASTRON, de RUG en de Noordelijke hogescholen met locale partners als gemeenten, vrijwilligersorganisaties en ondernemersverenigingen. De Stichting kan ook optreden als aanvrager van subsidies voor exposities en educatieve programma’s. Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan de Stichting verantwoordelijkheid nemen voor de exploitatie.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders en maximaal vijf bestuurders. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De huidige bestuurders zijn Marco de Vos (voorzitter), Daniëla Mikkers (secretaris/penningmeester), Carina Maas-Olij, Frank Nuijens en Rob Neefjes.

Activiteiten in 2023/2024

  • verplaatsen van de hub in Dwingeloo naar locatie Planedome met een vernieuwde expositie
  • ontwikkelen en testen van de hub in Exloo (aanvankelijk op een tijdelijke locatie)
  • implementeren van een programma van schoolbezoeken en publiekslezingen
  • het verbreden van het netwerk en versterken van structurele samenwerkingen

Financiële verantwoording 2022

Balans
Activa 31/12/2023 31/12/2022
Inventaris 0 400
Liquide middelen 11.249 24.584
Vorderingen subsidies 1.539 0
Overige vorderingen 0 210
Totaal activa 12.788 25.194
Passiva
Algemene Reserve 9.203 17.146
Fonds OSH Dwingeloo 3.585 8.048
Vooruitontvangen subsidies 0 0
Kortlopende schulden 0 0
Totaal passiva 12.788 25.194
Resultaat
Kosten
Beheerskosten Stichting 685,04
Open Science Hub Dwingeloo 4.212,87
Projectkosten 8.532,42
Totaal kosten 13.430,33
Baten
Donaties en giften 155,00
Activiteiten 4.463,28
Projectinkomsten 1.539,00
Totaal baten 6.157,28

Toelichting

Beheerskosten zijn bankkosten, vergaderkosten en kosten voor publiciteit. Deze worden gedekt uit donaties en giften. Exploitatie van de Open Science Hub in Dwingeloo betreft schoonmaak en internetkosten, alsmede kleine investeringen in materiaal. Deze worden gedekt uit een bestemd fonds. Projectkosten betreffen investeringen ten behoeve van de OSH in Exloo en de verhuizing van de OSH in Dwingeloo naar de nieuwe locatie. Het resultaat van -7.273,05 is onttrokken aan de algemene reserve.